Junta de Centre

Funcions respecte a la qualitat

  • Establir la política i els objectius del centre a partir de la política de qualitat de la UIB i realitzar el seguiment de la seva evolució.
  • Nomenar els responsables de qualitat i els membres de la CGQ de cadascuna de les titulacions del centre.
  • Promoure la creació d'equips de millora per atendre aquelles qüestions que ho requereixin.
  • Liderar les actuacions corresponents al SGIQ.
  • Aprovar les memòries anuals de seguiment del SGIQ de cadascuna de les titulacions, que posteriorment remetrà a la CQUIB.
  • Aprovar els plans de millora que sorgeixin fruit de l'anàlisi dels resultats del SGIQ duta a terme per la CGQ.
  • Revisar la validesa i vigència dels títols en funció de les directrius del RD 1393/2007.