Planificació i eines institucionals de recollida d'informació

Enquestes de Grau

Alumnat dels estudis de grau

Enquesta de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_ALU_G-M]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 04/03/2024
Finalització: 27/03/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat del treball de fi de grau

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu treball de fi de grau

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_ALU_TFE]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Fase 1:
     - Inici: 17/06/2024
      - Finalització:  08/07/2024
Fase 2:
     - Inici: 09/09/2024
     - Finalització: 30/09/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat de pràctiques externes

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb la realització de pràctiques externes

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_ALU_PEXT]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual

Aplicació

Fase 1:
     - Inici: 17/06/2024
      - Finalització:  08/07/2024
Fase 2:
     - Inici: 09/09/2024
     - Finalització: 30/09/2024

 

Enquesta d'interrupció dels estudis de grau

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar les causes per les quals els alumnes interrompen els seus estudis

Àmbit

Grau

Qüestionari

[ABAN]

Procediment d'aplicació

1a fase: en línia a través d'un formulari web

2a fase: per via telefònica

Periodicitat

Biennal

Aplicació

Inici: 20/11/2023
Finalització: 17/01/2024

 

Professorat dels estudis de grau

Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del professorat

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa al grau de satisfacció i detectar necessitats del professorat vers al seu programa formatiu. També vol recollir propostes de millora que facilitin la presa de decisions en relació amb els títols oficials

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_PDI]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 06/05/2024
Finalització: 27/05/2024

 

Enquesta d'opinió dels tutors de TFG

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa a l'opinió del professorat tutor de TFG vers el desenvolupament del treball de fi de grau

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_TUT_TFG]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 07/10/2024
Finalització:  28/10/2024

 

Enquesta d'opinió dels tutors de pràctiques externes

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa a l'opinió del professorat tutor de pràctiques externes vers el desenvolupament d'aquestes pràctiques

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_TUT_PEXT_E]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 07/10/2024
Finalització:  28/10/2024

 

Personal tècnic, de gestió, administració i serveis

Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del personal tècnic, de gestió, administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Conèixer l'opinió i el nivell de satisfacció dels enquestats i, de la mateixa manera, detectar les necessitats i els punts de vista en relació amb diferentes aspectes que afecten la qualitat dels estudis

Àmbit

Grau

Qüestionari

[SAT_PAS]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Biennal
Aplicació
Inici: 08/04/2024
Finalització: 29/04/2024

 

Titulats

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau d'inserció laboral dels titulats. Avaluar el grau de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda

Àmbit

Grau

Qüestionari

[EIL]

Procediment d'aplicació

1a fase: per correu electònic
2a fase: per via telefònica

Periodicitat

Biennal
Aplicació
Pendent de planificació

 

 

Enquestes de Màster

Alumnat dels estudis de màster

Enquesta de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_ALU_G-M]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 04/03/2024
Finalització: 27/03/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat del treball de fi de màster

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu treball de fi de màster

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_ALU_TFE]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual

Aplicació

Fase 1:
     - Inici: 17/06/2024
     - Finalització:  08/07/2024
Fase 2:
     - Inici: 09/09/2024
     - Finalització: 30/09/2024

 

Enquesta de satisfacció de l'alumnat de pràctiques externes

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb la realització de pràctiques externes

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_ALU_PEXT]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Fase 1:
     - Inici: 17/06/2024
     - Finalització:  08/07/2024 
Fase 2:
     - Inici: 09/09/2024
     - Finalització: 30/09/2024

 

Professorat dels estudis de màster

Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del professorat

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa al grau de satisfacció i detectar necessitats del professorat vers al seu programa formatiu. També vol recollir propostes de millora que facilitin la presa de decisions en relació amb els títols oficials

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_PDI]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 06/05/2024
Finalització: 27/05/2024

 

Enquesta d'opinió dels tutors de TFM

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa a l'opinió del professorat tutor de TFM vers el desenvolupament del treball de fi de màster

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_TUT_TFM]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 07/10/2024
Finalització:  28/10/2024

 

Enquesta d'opinió dels tutors de pràctiques externes

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Recollir informació relativa a l'opinió del professorat tutor de pràctiques externes vers el desenvolupament d'aquestes pràctiques

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_TUT_PEXT_E]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 07/10/2024
Finalització:  28/10/2024

 

Personal tècnic, de gestió, administració i serveis

Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del personal tècnic, de gestió, administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Conèixer l'opinió i el nivell de satisfacció dels enquestats i, de la mateixa manera, detectar les necessitats i els punts de vista en relació amb diferentes aspectes que afecten la qualitat dels estudis

Àmbit

Màster

Qüestionari

[SAT_PAS]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Biennal
Aplicació
Inici: 08/04/2024
Finalització: 29/04/2024

 

Titulats

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Conèixer la situació laboral dels titulats, el seu grau d'inserció laboral en relació amb les titulacions realitzades i el grau de satisfacció amb aquesta feina

Àmbit

Màster

Qüestionari

[EIL]

Procediment d'aplicació

1a fase: en línia a través d'UIBdigital
2a fase: per via elefònica

Periodicitat

Biennal
Aplicació
Pendent de planificació

 

 

Enquestes de Doctorat

Alumnat dels estudis de doctorat

Enquesta de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció de l'alumnat amb el seu programa formatiu

Àmbit

Doctorat

Qüestionari

[SAT_ALU_DOCT]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 02/09/2024
Finalització: 23/09/2024

 

Professorat dels estudis de doctorat

Enquesta de satisfacció dels directors de tesi doctoral amb el seu programa formatiu

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Determinar el grau de satisfacció dels directors/es de tesi doctoral amb el seu programa formatiu

Àmbit

Doctorat

Qüestionari

[SAT_DIR-TES]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Anual
Aplicació
Inici: 02/09/2024
Finalització: 23/09/2024

 

Personal tècnic, de gestió, administració i serveis

Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del personal tècnic, de gestió, administració i serveis que dona suport a les titulacions oficials

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Conèixer l'opinió i el nivell de satisfacció dels enquestats i, de la mateixa manera, detectar les necessitats i els punts de vista en relació amb diferentes aspectes que afecten la qualitat dels estudis

Àmbit

Doctorat

Qüestionari

[SAT_PAS]

Procediment d'aplicació

En línia a través d'UIBdigital

Periodicitat

Biennal

Aplicació

Inici: 08/04/2024
Finalització: 29/04/2024

 

Titulats

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda dels titulats de titulacions oficials de la UIB

Responsable

Oficina de Planificació Estratègica

Objecte

Conèixer la situació laboral dels titulats, el seu grau d'inserció laboral en relació amb les titulacions realitzades i el grau de satisfacció amb aquesta feina

Àmbit

Doctorat

Qüestionari

[EIL]

Procediment d'aplicació

1a fase: en línia a través d'UIBdigital
2a fase: per via elefònica

Periodicitat

Biennal
Aplicació
Pendent de planificació