SGIQ Doctorat

Sistema De Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) dels programes de doctorat de la universitat de les Illes Balears (UIB)

Presentació del SGIQ

La UIB té una llarga tradició en la seva aposta per la qualitat. Des de la dècada dels noranta ha participat en múltiples i variades iniciatives en aquest sentit i, des de llavors, disposa d'una unitat tècnica d'avaluació docent (actualment el Servei d'Estadística i Qualitat Universitària).

La UIB es gestiona de forma centralitzada. La grandària de la institució i el seu interès per optimitzar els recursos de què disposa, units a una llarga tradició en aquest sentit, condueixen al fet que la majoria dels seus processos es dissenyin i es portin a terme a partir de directrius generals. El SGIQ de programes de doctorat, com no podia ser d'altra manera, és fidel a aquest estil.

Aquest sistema es basa en una estructura de qualitat descendent i ascendent. És a dir, a partir de les directrius de la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB), com a màxim òrgan de qualitat de la UIB i de la política institucional de qualitat, es desplega de forma descendent als programes de doctorat. A la vegada, la rendició de comptes es realitza de forma ascendent, és a dir, des dels programes a l'Escola de Doctorat i d'aquesta, a la UIB. Una altra característica destacable és la inclusió del Consell Social com a òrgan de participació de la societat i dels grups d'interès externs en el SGIQ i com a receptor principal dels resultats d'avaluació i seguiment dels títols oficials de la UIB, en definitiva, com a òrgan copartícip i promotor de la qualitat i al qual la Universitat rendeix comptes.

El sistema de garantia intern de qualitat exigeix que es facin de forma cíclica els quatre passos del cicle de millora contínua. És a dir: planificar, actuar, avaluar i prendre decisions per avançar en el camí de l'excel·lència.

Els principis inspiradors del sistema de qualitat dels programes de doctorat són, d'una banda, el de legalitat i seguretat jurídica i, d'altra banda, el de publicitat, transparència i participació. El primer indica que la Universitat garanteix el compliment de la legislació i la normativa vigent, així com els criteris i directrius per a la garantia de qualitat establerts a l'espai europeu d'educació superior (EEES). El segon constata la importància de la informació pública i la rendició de comptes, així com la participació dels col·lectius interns i externs implicats.

Marc legal i normatiu

https://estudis.uib.cat/doctorat/Normativa/

Responsables del sistema de garantia de qualitat dels programes de doctorat

El disseny del SGIQ (sistema de garantia intern de qualitat) ha suposat l'atribució de noves funcions a alguns òrgans de govern col·legiats i unipersonals ja existents en el si de la UIB i la creació d'alguns òrgans nous: la Comissió de Qualitat de la UIB, les comissions de garantia de qualitat i els responsables de qualitat de cada títol oficial.

Les principals responsabilitats en la gestió, coordinació i seguiment del SGIQ dels programes de doctorat corresponen al coordinador de cada programa (responsable de qualitat), a la comissió de garantia de qualitat del programa, a l’Escola de Doctorat (EDUIB) i a la mateixa Universitat.

El responsable de qualitat és el coordinador del programa de doctorat. La seva principal responsabilitat és que totes les actuacions que s'indiquen al SGIQ es duguin a terme. El coordinador és designat pel Rector de la Universitat o per un acord entre rectors, quan es tracta de programes conjunts, o de la manera indicada al conveni amb altres institucions, quan es dugui a terme un doctorat en col·laboració.

Comissió de garantia de qualitat del programa de doctorat

Composició:

 • El coordinador del programa (responsable de qualitat del títol)
 • Un màxim de tres professors que dirigeixin tesis o tutoritzin alumnes del programa de doctorat
 • Un representant dels doctorands
 • Un representant del PAS.

Cada CGQ ha de triar entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes i custodiarà els registres i evidències necessaris per a la correcta avaluació i el seguiment continu del títol i per a l’acreditació posterior.

En funció dels temes que s’han de tractar, en ocasions es conviden agents interns o externs a la titulació, representants dels grups d'interès (col·legi professional, ocupadors, Administració pública, graduats, etc.).

Funcions:

 • Analitzar els resultats que es produeixin com a conseqüència de l'aplicació del SGIQ.
 • Elaborar les propostes d'actuació que consideri oportunes i dur-ne a terme el seguiment mitjançant l’elaboració i el manteniment d’un pla de millores (PdM), que serà públic a la web.
 • Rendir comptes i difondre els resultats obtinguts.

La comissió acadèmica de cada programa és la responsable de la seva definició, actualització, qualitat i coordinació, així com del progrés de la investigació i de la formació, i de l'autorització de la presentació detesi de cada doctorand del programa.

Escola de Doctorat (EDUIB). La missió de l'EDUIB és constituir un model organitzatiu acadèmic i administratiu al voltant dels estudis de doctorat per garantir la qualitat de l'oferta acadèmica i l'eficiència en la gestió, fomentar l'excel·lència de la recerca i garantir una sòlida projecció internacional, amb l'objectiu de consolidar la UIB com una universitat de referència en la formació d'investigadors. D’una manera més específica, les seves funcions bàsiques en relació amb el SGIQ, entre d’altres, són revisar i aprovar els diferents informes relacionats amb els processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació. També, donar suport i participar activament als processos esmentats i la planificació i la implantació de les accions de millora pròpies i dels programes de doctorat.

Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB). La CQUIB es constitueix com una comissió permanent que vetlla per la correcta implantació, gestió, coordinació i seguiment dels títols oficials de la UIB. És el màxim òrgan de qualitat de la UIB, al qual rendeixen comptes tots els òrgans de qualitat dels títols de la UIB. https://seu.uib.cat/fou/acord/10880/

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària és un servei que actua com a assessor i facilitador en el disseny, implantació i millora contínua del SGIQ, i també com a proveïdor d’informació relacionada amb el SGIQ. http://sequa.uib.es/qualitat/

MECANISMES I PROCEDIMENTS DE SEGUIMENT PER SUPERVISAR EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA, ANALITZAR-NE ELS RESULTATS I DETERMINAR LES ACTUACIONS OPORTUNES PER MILLORAR-LO

El SGIQ dels títols oficials de la UIB es basa en l'aplicació cíclica de quatre fases consecutives:

 • Recollida i anàlisi d'informació
 • Presa de decisions
 • Control, revisió i millora contínua
 • Rendició de comptes.

La informació que genera el SGIQ (dades, indicadors, informes d’enquestes, etc.) ha de ser recopilada pel responsable de qualitat del títol i analitzada per la CGQ (comissió de garantia de qualitat del títol).

Partint d’aquesta anàlisi es fan accions de millora (correctives o preventives), per tal de solucionar els punts febles, prevenir-ne la potencial aparició o millorar el sistema.

Aquestes accions de millora es recullen al Pla de millora (PdM) del programa i de l’EDUIB. Aquesta planificació i el seu desenvolupament són públics a la web.

Els plans de millora s’executen segons el que s’ha previst, i el coordinador fa un seguiment continu de l'efectiva implantació de les accions planificades al programa, i la direcció de l’EDUIB, al centre.

Fruit d'aquesta anàlisi, i en funció dels resultats obtinguts, és possible que s'hagi de modificar el programa o, fins i tot, que es produeixi l'eventual extinció del títol.

Finalment, la CGQ rendeix comptes de l'activitat de la titulació mitjançant un informe anual de seguiment i avaluació (IAS), que recull els principals resultats de les activitats realitzades (incloent-HI totes les relatives a la gestió de la qualitat), que revisen i aproven l’EDUIB i la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB).

Estructura bàsica de l’IAS:

 • Dimensió 1. La gestió del títol
  • Criteri 1. Organització i desenvolupament del pla de formació

  • Criteri 2. Informació i transparència

  • Criteri 3. Sistema intern de garantia de qualitat

 • Dimensió 2. Recursos

  • Criteri 4. Personal acadèmic
  • Criteri 5. Personal de suport, recursos materials i serveis
 • Dimensió 3. Resultats

  • Criteri 6. Resultats d’aprenentatge
  • Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment
 • Annexos

Satisfacció dels col·lectius implicats

Els processos d'enquesta que es porten a terme, la seva periodicitat i la forma d'aplicació es mostren a la taula següent:

Eina de recollida de la informació

Servei/Unitat

Periodicitat

Aplicació

Enquesta de satisfacció dels doctorands amb l’organització del programa formatiu

SEQUA

Anual

UIBdigital

Enquesta de satisfacció dels directors de tesi

SEQUA

Anual

UIBdigital

Enquesta de satisfacció del PAS

SEQUA

Biennal

UIBdigital

Enquesta d'inserció laboral i satisfacció dels doctors titulats

SEQUA

Triennal

E-mail i telefònica

Tres anys després de la lectura de la tesi

http://sequa.uib.es/estadistica/

Procediments que asseguren el correcte desenvolupament dels programes de mobilitat i anàlisi dels seus resultats

El coordinador del programa de doctorat, per tal d’assegurar l’adequada mobilitat dels doctorands, estableix relacions i convenis amb empreses i altres entitats, i en manté informada la Comissió Acadèmica . Aquesta analitza si són convenients i estableix els criteris de participació i selecció. Així mateix, es responsabilitza que s'informi adequadament els doctorands, i també duu a terme la selecció dels doctorands participants i fa el seguiment i avaluació de l'activitat de cada un.

A aquest efecte, la Comissió Acadèmica estableix i revisa l'actualització del programa de mobilitat i els criteris d'avaluació. Pot delegar el seguiment en els directors dels doctorands, que la informaran dels resultats obtinguts.

La CGQ analitza sistemàticament els resultats de la mobilitat i deixa constància d'aquesta anàlisi i de les conclusions i propostes de millora en el corresponent Informe anual de seguiment i avaluació (IAS).

Mecanismes per publicar informació pública (sobre el programa, el seu desenvolupament i resultats)

Un dels principis inspiradors del sistema és el de publicitat, transparència i participació, que constata la importància de la informació pública i la rendició de comptes, així com la participació dels col·lectius interns i externs implicats.

En concret, la Universitat dona informació actualitzada a la web sobre:

 • Oferta formativa de la titulació
 • Sistema de garantia intern de qualitat
 • Desenvolupament del programa i resultats obtinguts, incloent els informes de seguiment i avaluació i el pla de millores.

A l’annex I trobareu la informació concreta pública a la web de cada titulació.

Procediments i mecanismes que asseguren la coordinació en el cas de programes interuniversitaris

En el cas de programes de doctorat en els quals participi més d'una universitat, s'estableix un conveni entre les universitats, de manera que s'asseguri que la universitat responsable de la coordinació rep informació de la resta sobre el seguiment del desenvolupament i l'anàlisi dels resultats.

Així mateix, la Comissió Acadèmica vetlla perquè la informació aportada sigui completa i actualitzada a les pàgines web de totes les universitats participants al programa, així com perquè es vagin fent les anàlisis adequades per al seguiment del programa.

En tot cas, els programes de doctorat interuniversitaris coordinats des de la UIB apliquen el present SGIQ. Els programes de doctorat interuniversitaris en els quals la UIB sigui únicament participant, però no coordinadora, aplicaran el SGIQ de la universitat coordinadora.

Procediments i mecanismes de seguiment de doctors titulats

El programa de doctorat disposa de la informació següent per fer el seguiment dels doctors titulats, extreta de diferents fonts:

 • Registre del Vicerectorat d'Investigació d'ajudes per a contractes postdoctorals
 • Conveni de col·laboració (signat el 5 de desembre de 2016) entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l’explotació de dades amb la finalitat de fer l’anàlisi quantitativa de la inserció laboral.
 • Enquesta d'inserció laboral i satisfacció de titulats.

Les dades obtingudes s'analitzen en el si de la CGQ, que deixa constància d'aquesta anàlisi i de les conclusions i propostes de millora en el corresponent Informe anual de seguiment i avaluació (IAS).

Annex I. Informació pública sobre els ensenyaments de doctorat

Informació sobre l'oferta formativa de la titulació

 • Denominació del programa.
 • Centre responsable del programa.
 • Mencions al títol de doctor.
 • En el cas de programes interuniversitaris, universitat coordinadora i universitat/s participant/s, i conveni que els regula.
 • Branca de coneixement.
 • Coordinador/a del programa.
 • Idioma/es d'impartició.
 • Informació disponible en anglès.
 • Nombre de places de nou ingrés ofertes.
 • Objectius i competències del programa.
 • Informació prèvia a la matriculació, inclosa informació sobre terminis i procediments de preinscripció i matrícula.
 • Perfil recomanat per a l’alumnat de nou ingrés.
 • Beques i ajudes disponibles.
 • Requisits d'accés i criteris d'admissió.
 • Informació sobre cursos d'adaptació (complements de formació).
 • Durada dels estudis i permanència.
 • Composició de la Comissió Acadèmica.
 • Línies i equips de recerca, i projectes de recerca competitius vius.
 • Protocol i assignació de tutor i director de tesi.
 • Protocol de control i seguiment del doctorand.
 • Protocol d'elaboració i avaluació del pla de recerca.
 • Normativa per a la presentació i lectura de tesis doctorals.
 • Programes de mobilitat (objectius, normativa general, ajudes o beques de mobilitat).
 • Serveis generals d'orientació.
 • Recursos d'aprenentatge: espais virtuals de comunicació, laboratoris, biblioteques…
 • Activitats formatives (tipus d'activitat, obligatorietat, objectiu, programa de l'activitat, temporalitat, idioma, competències, procediment de control).
 • PDI del programa: figura contractual, CV, producció científica, informació de contacte…
 • Principals sortides laborals (empreses, universitats i altres institucions) dels doctorats del programa.

Informació sobre el sistema de garantia intern de qualitat

 • Política i objectius de qualitat, i compromís del títol amb la qualitat.
 • Responsables de la gestió de la qualitat del programa formatiu (CGQ).
 • Documentació del SGIQ o enllaç (manual, procediments, etc.).
 • Memòria de verificació i informes de verificació i de seguiment intern i extern, i de renovació de l'acreditació.
 • Pla de millores de la titulació actualitzat.
 • Informació sobre el procediment de suggeriments o reclamacions.

Informació sobre els resultats del programa formatiu

 • Oferta de places.
 • Demanda.
 • Estudiants matriculats de nou ingrés.
 • Nombre total d'estudiants matriculats.
 • Percentatge d'estudiants matriculats a temps parcial.
 • Percentatge d'estudiants amb beca o contracte predoctoral (FPI, FPU, etc.).
 • Satisfacció dels doctorands amb els estudis.
 • Nombre de tesis defensades d’estudiants a temps complet.
 • Nombre de tesis defensades d’estudiants a temps parcial.
 • Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet.
 • Durada mitjana del programa de doctorat a temps parcial.
 • Taxa d'abandonament del programa.
 • Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude.
 • Percentatge de doctors amb menció de «Doctorat Internacional».
 • (Si escau.) Percentatge de doctors amb menció «Doctorat Industrial».
 • Percentatge d'estudiants del programa que han fet estades de recerca.
 • Accions d'internacionalització del programa.
 • Tesis defensades els últims cursos acadèmics.
 • Contribucions científiques derivades de les tesis desenvolupades en el marc del programa de doctorat.