Avaluació de les titulacions

L'avaluació de la qualitat pel que fa a les titulacions es fa a escala interna i externa en dos processos:

  • Procés de Seguiment:  té l'objectiu de garantir el compliment del projecte acadèmic establert en el pla d'estudis verificat. És un procés que abasta l'avaluació i la presa de decisions del cicle de Deming. Es fa anualment i culmina amb un informe anual de seguiment
  • Procés d'Acreditació: és una auditoria externa que valida el compliment dels compromisos adquirits en la memòria verificada de la titulació i avalua els resultats obtinguts per garantir la qualitat de cada titulació. El resultat pot ser favorable o desfavorable. Aquest procés es fa per a cada titulació cada sis o vuit anys segons el numbre de crèdits.