Qualitat en la docència

La qualitat en la docència està garantida per un sistema intern de procediments (Sistema Intern de Garantia de Qualitat o SGIQ), que es basa, com no pot ser d'una altra manera, en el cicle de millora continua de Deming:

  • Planificar:  primera fase on es defineixen objectius, accions per assolir els objectius i indicadors claus per mesurar el grau d'assoliment.
  • Actuar:  segona fase on s'assignen recursos i es fan les tasques necessàries per dur a terme les accions.
  • Avaluar:  la tercera fase consisteix a mesurar els resultats. Això inclou la recol·lecció de dades, processament i anàlisi dels resultats i comparació amb els valors esperats.
  • Prendre decisions:  la darrera fase de cada cicle consisteix a prendre decisions basades en dades per garantir la continuïtat del servei amb mesures correctives o preventives.

Totes aquestes fases es repeteixen cíclicament en tots els processos a tots els nivells; des de la planificació estratègica fins al procés més concret de la institució, impregnant així tota la UIB de la cultura de qualitat.

Els tres elements fonamentals del SGIQ són: