Degà o director de cada centre

Funcions respecte a la qualitat

  • Liderar el procés d'avanç en la millora de la qualitat.
  • Establir i difondre la política i els objectius del centre.
  • Comunicar a tot el personal la importància de satisfer els requisits dels grups d'interès, com també els legals i reglamentaris d'aplicació a les seves activitats.
  • Assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris perquè es compleixin els objectius de qualitat.
  • Controlar la implantació o l’execució de les accions de millora.
  • Convidar tots els grups d'interès interns i externs perquè participin activament en la millora contínua de les titulacions i del centre.