Consell d'estudis de cada títol oficial

Cada títol de grau i de màster de la Universitat de les Illes Balears ha de tenir un consell d’estudis.

Constitució i dependència

 1. Cada junta de centre, o el Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb les seves competències, ha de constituir un consell d’estudis de cada un dels títols de grau i màster.
 2. Cada consell d’estudis dependrà orgànicament del centre en què es trobi adscrit el títol, tot i que el seu funcionament serà independent de cada junta de centre o del Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb el que estableixin les normes d’organització i funcionament del consell d’estudis.

Objectiu

L’objectiu dels consells d’estudis és la coordinació de les activitats formatives del professorat que imparteix docència en els diferents cursos dels títols oficials.

Composició

Els consells d’estudis són integrats per:

 1. El president del consell d’estudis, que serà el degà o director del centre o el director del màster o la persona en qui delegui.
 2. El cap d’estudis del títol.
 3. Tots els professors que imparteixen docència en el títol.

Funcions

Els consells d’estudis tenen com a funcions les següents:

 • La coordinació del professorat que imparteix docència en el títol, en relació amb l’elaboració i el desenvolupament del programa formatiu del títol.
 • La coordinació de l’elaboració de les guies docents de les assignatures, tenint en compte els aspectes següents:
  • Les competències en termes de coneixements, destreses i actituds que s’han de treballar.
  • Les activitats, modalitats i metodologies docents, tant presencials com de treball autònom, que es volen utilitzar en funció de les competències determinades al pla d’estudis.
  • Els blocs temàtics en què s’organitzen els continguts de cada assignatura.
  • Les activitats i els procediments d’avaluació de l’ensenyament i de l’aprenentatge dels estudiants i la previsió i distribució del volum de treball en hores invertit pels alumnes en les activitats presencials i no presencials entre les assignatures que s’imparteixen cada any acadèmic.
 • La coordinació amb altres consells d’estudis que comparteixin la docència de les assignatures bàsiques de la branca o les branques de coneixement que els pertoquin.
 • Totes aquelles funcions que possibilitin la coordinació del pla d’estudis.

Normes de funcionament

Els directors dels departaments que tinguin assignada docència en el títol corresponent han de comunicar al degà o director del centre el professorat que impartirà docència en el dit títol i han d’indicar el professor o els professors responsables o coordinadors de cada assignatura.

El president del consell d’estudis ha de designar un secretari.

El president del consell d’estudis pot convocar els representants dels estudiants del títol de grau a les reunions del consell d’estudis segons els afers que s’hi hagin de tractar.

Cada junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb la normativa vigent, ha d’aprovar les normes d’organització i funcionament de cada consell d’estudis. Aquests consells es poden estructurar per cursos o així com ho acordi cada junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau. Les normes esmentades s’han d’enviar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Els consells d’estudis s’han de reunir d’acord amb llurs normes d’organització i funcionament. L’assistència a les reunions forma part de les obligacions del PDI previstes a l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 306, de 16 de gener de 2009).